Home » Dom Studencki » Zameldowanie

Zameldowanie

Przydział miejsca w DS Jowita

Administracja DS Jowita nie zajmuje się przydzielaniem miejsc w DS Jowita.

Przydział miejsca do DS Jowita dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dokonywany jest przez właściwy Dziekanat lub Dział Nauczania UAM. Dopiero po otrzymaniu miejsca należy zgłosić się do administracji DS Jowita przy ul. Zwierzynieckiej 7 (pokój P-4 na parterze po prawej stronie) celem zameldowania i przydzielenia pokoju.

Meldowanie 2019/2020

Meldowanie studentów na rok akademicki 2019/2020 odbywa się od 30 września 2019 roku od godziny 8:00 administracji DS Jowita.

Student zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub paszport
  • aktualne zdjęcie na kartę mieszkańca

Umowa najmu i kaucja

Zgodnie z zarządzeniem nr 90/2016/2017 Rektora UAM z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domów Studenckich i Domu Akademickiego UAM oraz wzoru umowy najmu miejsca w Domu Studenckim/Akademickim UAM, obowiązuje umowa najmu miejsca w domu studenckim oraz kaucja.

Umowa w dwóch egzemplarzach podpisywana jest podczas meldowania.

Objęcie i zdanie pokoju w DS wraz z wyposażeniem następuje protokolarnie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Z treścią umowy najmu można zapoznać się w dziale Dokumenty.

Kaucja

Kaucja w wysokości miesięcznej opłaty za miejsce w DS Jowita (patrz Opłaty 2019/2020) obowiązuje wszystkich mieszkańców DS Jowita. Kaucję należy wnieść w ciągu 15 dni od daty podpisania umowy na indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się na umowie.

Procedura zwrotu kaucji rozpoczyna się w dniu wymeldowania z DS Jowita.

Kaucja jest zwracana  Studentowi – na jego wniosek – przelewem na podany przez niego rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia wymeldowania.

Wniosek o zwrot kaucji dostępny jest w dziale Dokumenty. Wypełniony wniosek można złożyć w administracji w momencie wymeldowania, ewentualnie przysłać oryginał pocztą.

Konta bankowe do opłat i kaucji

Indywidualne numery kont bankowych osobne dla kaucji oraz do miesięcznych opłat za miejsce w DS Jowita dostępne są w systemie USOSWeb (→www). Konta bankowe w systemie USOS pojawiają się zwykle pod koniec września. Konta bankowe są także wydrukowane na umowie najmu podpisywanej w dniu zameldowania.

Opłata za najem miejsca

Student zobowiązuje się ponosić opłatę z tytułu używania przedmiotu najmu miesięcznie, płatną z góry do 15 dnia danego miesiąca na przydzielony mu indywidualny rachunek bankowy.

W przypadku opóźnienia w wniesieniu opłaty za najmem miejsca/pokoju w DS, Student zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. Odsetki ustawowe naliczane są automatycznie przez system USOS.

Obowiązek wniesienia opłaty będzie uznawany za wypełniony tylko w przypadku zaksięgowania należnej kwoty na indywidualnym rachunku bankowym przydzielonym Studentowi.