Home » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Dom Studencki Jowita

Dom Studencki Jowita zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dom Studencki Jowita.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wioletta Wesołowska-Bączyk.
 • E-mail: wioletta@amu.edu.pl
 • Telefon: 618292505

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prorektor właściwy ds. cyfryzacji
 • Adres: H. Wieniawskiego 1 , Poznań
 • E-mail: mbanasz@amu.edu.pl
 • Telefon: 618295065

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Studencki JOWITA 

Adres: ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań

Kierowniczka obiektu: mgr Wioletta Wesołowska-Bączyk, wioletta@amu.edu.pl, tel. 61 829 2505

Osoba wypełniająca formularz: Wioletta Wesołowska- Bączyk (Tel.618292505, email:

wioletta@amu.edu.pl)

Uwaga!  Budynek główny DS Jowita od 01.01.2024 został wyłączony z użytkowania.

Wzdłuż ulicy Zwierzynieckiej, za głównym budynkiem DS Jowita, położony jest mniejszy budynek, w którym na pierwszym i drugim piętrze znajdują się biura różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Administracja budynku znajduje się na drugim piętrze - pok. 213. Na parterze znajduję się stołówka Przystanek Jowita, i Klub Akumulatory

 • Sekcja Obsługi Procesu Kształcenia →www
 • Sekcja Obsługi Studentów →www
 • Biuro Karier →www
 • Parlament Samorządu Studentów →www

Opis: W pobliżu wejścia do głównego obiektu na płatnym parkingu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku (od ul. Zwierzynieckiej): * posiada schody, * jest wyposażone w drzwi otwierane domofonem przez pracownika recepcji.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Strona internetowa budynku: www.dsjowita.amu.edu.pl

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy: tel. 61 829 25 00, +48 519 340 588